top of page

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šios Vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos UAB „Slauga ir priežiūra“, juridinio asmens kodas: 305056778, adresas: Kauno r. sav., Zapyškio sen., Dievogalos k., Vilemų g. 13, LT-53430 (toliau – Įstaiga), vidaus tvarką, apibrėžia Darbuotojų ir Pacientų elgesio taisykles.

  2. Įstaiga užsiima tik ta veikla, kuri nurodyta jos įstatuose bei turimose licencijose.

  3. Vykdydama veiklą Įstaiga vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas), kitais asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, šiomis Taisyklėmis bei kitais Įstaigos lokaliniais teisės aktais.

  4. Šių Taisyklių privalo laikytis visi Darbuotojai, Pacientai, Pacientų atstovai, lankytojai ir kiti Įstaigos teritorijoje ar patalpose esantys asmenys.

  5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

   1. Darbuotojas – asmuo, kuris yra sudaręs darbo arba praktikos sutartį su Įstaiga, ir kuris jos vardu teikia paslaugas Pacientams;

   2. Kontaktinės paslaugos – Įstaigos Paslaugos, kurios teikiamos Darbuotojui ir Pacientui kartu fiziškai esant Įstaigoje arba Paciento namuose;

   3. Mokamos paslaugos – tokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, už kurias susimoka patys Pacientai arba už juos gali mokėti kiti fiziniai ir juridiniai asmenys bei savarankiškos draudimo įstaigos taip, kaip numatyta teisės aktuose. Jos apima Kontaktines paslaugas ir Nuotolines paslaugas;

   4. Nemokamos paslaugos – tokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios kompensuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, bei asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme ir dėl kurių Įstaiga turi sutartį su teritorine ligonių kasa, bei teikiamos tokia tvarka, kokią numato teisės aktai. Jos apima Kontaktines paslaugas ir Nuotolines paslaugas;

   5. Nepilnametis pacientas – Pacientas iki 18 metų, išskyrus asmenis nuo 16 iki 18 metų, kuriuos teismas pripažino visiškai veiksniais;

   6. Nuotolinės paslaugos – Įstaigos Paslaugos, kurios teikiamos naudojant nuotolinio ryšio priemonę (pavyzdžiui, kompiuterį, telefoną ir pan.);

   7. Paslaugos – Įstaigos teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios apima Mokamas paslaugas ir Nemokamos paslaugas;

   8. Pacientas – asmuo, kuris naudojasi Įstaigos teikiamomis Paslaugomis;

   9. Paciento atstovas – Paciento atstovas pagal įstatymą (vienas iš tėvų ar įtėvių, globėjas, rūpintojas) ar atstovas pagal pavedimą. Atstovą pagal pavedimą pasirenka Pacientas tai patvirtindamas savo parašu. Atstovo pagal pavedimą įgaliojimai įforminami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

  6. Visos kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibūdintos Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

 2. ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS

  1. Įstaigos darbo laikas skelbiamas Įstaigos internetiniame puslapyje www.slaugairprieziura.lt (toliau – Puslapis).

 3. KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ IR APTARNAVIMO TVARKA

  1. Informacija apie Paslaugas yra suteikiama:

   1. Puslapyje;

   2. El. paštu info@slaugairprieziura.lt;

   3. Telefono numeriu +370 608 61 453;

   4. Įstaigos padalinyje adresu Eivenių g. 17, Kaunas.

  2. Pirmą kartą kreipiantis į Įstaigą yra užvedama Paciento asmens sveikatos istorijos statistinė kortelė (ambulatorinė kortelė). Šiuo tikslu Įstaigai privalo būti pateikiamas:

   1. Pasas; arba

   2. Asmens tapatybės kortelė; arba

   3. Vairuotojo pažymėjimas; arba

   4. Gimimo liudijimas; arba

   5. Asmens kodas; arba

   6. Paciento atstovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir atstovavimo pagrindą patvirtinantys dokumentai.

  3. Registracija dėl Paslaugų yra vykdoma planine tvarka Pacientui kreipiantis:

   1. El. paštu info@slaugairprieziura.lt;

   2. Telefono numeriu +370 608 61 453.

  4. Registruodamiesi dėl Paslaugų teikimo Pacientai ar Paciento atstovai privalo nurodyti Paciento vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, telefono numerį ir (arba) el. pašto adresą bei tikslų gyvenamosios vietos adresą (Kontaktinių paslaugų namuose atveju). Pacientai privalo įsiminti Paslaugos teikimo datą bei laiką.

  5. Atlikus visas registravimosi į Įstaigą procedūras, atsakingas Darbuotojas supažindina Pacientą ar Paciento atstovą su Taisyklėmis bei pateikia kitą aktualią informaciją. Pacientas ar Paciento atstovas susipažįsta su Įstaigoje patvirtintais dokumentais (sutikimais ir pan.) ir formomis bei jas užpildo ir patvirtina pasirašytinai.

  6. Paslaugos teikiamos tik turint tinkamą Paciento ar Paciento atstovo sutikimą. Kadangi Įstaiga, teikdama Paslaugas, kartais dalyvauja moksliniuose tyrimuose ir/ar studijų procese, kuris yra svarbus būsimų sveikatos priežiūros specialistų rengimui ir esamų specialistų tobulėjimui, todėl tam tikrais atvejais Įstaiga, gavusi išankstinį Paciento ar Paciento atstovo sutikimą, Paslaugoms teikti gali pasitelkti studentus, rezidentus ir stažuotojus, kurie atlieka praktiką Įstaigoje.

  7. Paciento ar Paciento atstovo sutikimo dėl Paslaugų teikimo nereikia:

   1. kai yra grėsmė asmens gyvybei ir jis pats dėl to negali tokio sutikimo duoti;

   2. kai yra grėsmė Nepilnamečio paciento ar neveiksnaus asmens gyvybei, o Paciento atstovų negalima greitai surasti;

   3. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.

  8. Pacientų vizitai registruojami elektroninėje sistemoje.

  9. Pacientui ar Paciento atstovui kreipiantis į Įstaigą telefonu, jo tapatybė identifikuojama jam nurodžius vardą, pavardę, gimimo datą, paskutinius 4 asmens kodo skaitmenis.

  10. Apie Paslaugos suteikimo laiką Pacientui ar Paciento atstovui iš anksto primenama SMS žinute, telefoniniu skambučiu arba el. laišku (jeigu Pacientas ar Paciento atstovas yra nurodęs savo telefono numerį ir (arba) el. pašto adresą).

  11. Kai teikiamos Kontaktinės paslaugos Įstaigos padalinyje, Pacientai privalo atvykti laiku. Pacientai, pavėlavę daugiau nei 15 min., gali būti nepriimami.

  12. Kai teikiamos Kontaktinės paslaugos namuose, Darbuotojai į Paciento namus privalo atvykti laiku. Darbuotojų atvykimo laikas dėl nenumatytų aplinkybių gali skirtis apie 30 min., arba ilgiau, jei Darbuotojas negali atvykti laiku dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

  13. Jei dėl svarbių aplinkybių Pacientui Paslauga teikiama ilgiau negu tam Pacientui paskirtas laikas, kiti Pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku. Darbuotojai apie vėlavimą Pacientą ar Paciento atstovą informuoja žodžiu arba telefoniniu skambučiu.

  14. Jei Pacientui yra skirtas konkretus Paslaugų teikimo laikas ir Įstaiga savo iniciatyva nori jį pakeisti, naujas priėmimo laikas derinamas su Pacientu. Naujas laikas turi būti praneštas ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki Paslaugos teikimo. Nurodytas įspėjimo terminas gali būti netaikomas tais atvejais, kai Darbuotojai suserga, teikia būtinąją ar skubiąją pagalbą, jei yra įrangos gedimas ir dėl kitų svarbių priežasčių. Įstaiga stengiasi nustatyti kuo artimesnį naują Paslaugos teikimo laiką, tačiau jis gali būti iki 1 mėnesio vėlesnis nei pradinė registracijos data.

  15. Jei Pacientas nori atšaukti Paslaugos gavimą, jis privalo apie tai iš anksto (ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki paskirto registracijos laiko) pranešti telefonu ar el. paštu ir, jeigu pageidauja, gali susitarti dėl kito apsilankymo laiko.

 4. PASLAUGOS IR JŲ TEIKIMO TVARKA

  1. Paslaugos, kurias teikti Įstaiga yra licencijuota, yra nurodytos Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) 2019-06-18 Įstaigai išduotoje įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje Nr. 4046. Su Įstaigai išduotomis licencijomis galima susipažinti VASPVT internetinėje svetainėje.

  2. Informaciją apie konkrečias Paslaugas (jų asortimentą) teikia Darbuotojai, be to, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, ji yra viešai skelbiama Puslapyje.

  3. Įsakyme nustatyta tvarka Įstaigos teikiamos Nemokamos paslaugos:

   1. Intraveninė infuzija (lašelinė);

   2. Elektrokardiograma;

   3. Kraujo paėmimas;

   4. Žaizdų priežiūra;

   5. Gliukozės koncentracijos kraujyje nustatymas;

   6. Arterinio kraujo spaudimo (AKS), pulso, deguonies saturacijos matavimas bei vertinimas;

   7. Odos būklės vertinimas;

   8. Pragulų profilaktika;

   9. Ausų/akių priežiūra;

   10. Stomų bei kateterių priežiūra;

   11. Kineziterapija;

   12. Asmens higiena, maitinimas;

   13. Ergoterapija;

   14. Kitos Paslaugos.

  4. Pacientas Nemokamas paslaugas gali gauti, jei Pacientui:

   1. pagal Įsakyme įtvirtintą slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną yra nustatytas mažas, vidutinis ar didelis slaugos paslaugų poreikis;

   2. po suteiktų chirurgijos paslaugų išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose;

   3. kitais Įsakyme nustatytais atvejais.

  5. Paslaugos pradedamos teikti pateikus 3.2 p. nurodytus dokumentus bei įsitikinus, ar Pacientui yra elektroniniu būdu išduotas siuntimas (forma Nr. E027, toliau – Siuntimas). Siuntimas nėra privalomas Pacientui kreipiantis dėl Mokamų paslaugų (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas išimtis).

  6. Siuntimą gauti ambulatorines slaugos paslaugas namuose, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, išduoda šeimos medicinos paslaugas arba pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas. Siuntime gydytojas nurodo, kokių Paslaugų reikia Pacientui.

  7. Keičiant pirmines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą būtinas naujas Siuntimas, todėl Pacientai privalo informuoti Įstaigą apie tai ne vėliau kaip per 2 d. d. nuo įstaigos pasikeitimo Taisyklių 3.1 punkte nurodytais kontaktais.

  8. Nemokamos paslaugos teikiamos tik Pacientams apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu.

  9. Nemokamos paslaugos teikiamos tik Pacientams, kurių gyvenamoji vieta (Paslaugų gavimo vieta) yra nutolusi nuo Įstaigos padalinio ne daugiau kaip 30 km.

  10. Pacientams, kuriems teikiamos paliatyviosios pagalbos paslaugos, ambulatorinės slaugos paslaugos namuose negali būti teikiamos.

  11. Nemokamos paslaugos tiekiamos tik Pacientams, kurie šių paslaugų negauna iš kitos ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančios įstaigos. Jei Pacientas Nemokamas paslaugas gauna iš kitos ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančios įstaigos, tačiau pageidauja jas gauti iš Įstaigos, tokį pageidavimą prieš Paslaugų teikimą turi išreikšti raštu.

  12. Kai Pacientas išnaudoja jam PSDF biudžeto lėšomis apmokamų Paslaugų krepšelį, Darbuotojai besikreipiantiems Pacientams nurodo, kad laikinai, negali teikti tam tikrų Paslaugų nemokamai.

  13. Nemokamų paslaugų teikimo atveju, priemonės skirtos kraujo paėmimui yra kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis. Žaizdų perrišimui, lašinėms infuzijoms ir kitoms Nemokamoms paslaugoms teikti reikalingomis priemonėmis Pacientai turi apsirūpinti patys arba dėl galimo priemonių kompensavimo kreiptis į savo šeimos gydytoją.

  14. Tretieji asmenys (šeimos nariai, globėjai, vertėjai, Įstaigoje mokymosi procese dalyvaujantys sveikatos priežiūros specialistai ir pan.) gali dalyvauti teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas (įskaitant ir intymių tyrimų, pavyzdžiui, lyties organų, krūtų, išeinamosios angos ir pan.) Pacientui, tik gavus Paciento sutikimą / valios išreiškimą (jei Paciento būklė leidžia sutikimą / valios išreiškimą pateikti raštu).

  15. Skubioji ir būtinoji pagalba teikiama Įsakymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  16. Mokamos paslaugos Įstaigoje teikiamos Įstaigos direktoriaus patvirtinta tvarka, o už jas mokėjimai priimami pavedimu, pagal parengtą išankstinę sąskaitą.

  17. Mokamas paslaugas nemokamai galima atšaukti likus ne mažiau nei 24 valandoms iki jų teikimo laiko. Atšaukus vėliau, Pacientui ar Paciento atstovui yra grąžinama 50 proc. Paslaugos kainos, o neatšaukus ir neatvykus arba pranešus, kai lieka 6 valandos ir mažiau – Paslaugos kaina negrąžinama.

  18. Mokamų paslaugų kainynas skelbiamas Puslapyje ir (arba) informaciją apie kainas pateikia Įstaigos Darbuotojai (telefonu, el. paštu).

  19. Informacija telefonu valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, apie Pacientą neteikiama. Informacija telefonu gali būti teikiama tik tiems asmenims, kuriuos Pacientas yra nurodęs raštu (pateikiant giminystės ryšį, vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir sutikimą jiems teikti informaciją) ir tai yra pažymėta vidinėje Įstaigos sistemoje.

  20. Dėl didelio kineziterapijos ir ergoterapijos paslaugų poreikio Įstaiga turi teisę laikinai sustabdyti tokių paslaugų teikimą, prieš tai informavus Pacientą ar Paciento atstovą.

 5. ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ (PACIENTŲ ATSTOVŲ) TEISĖS BEI PAREIGOS

  1. Įstaiga turi teisę:

   1. Teikti Įstaigai išduotoje įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje nurodytas paslaugas;

   2. Atsisakyti teikti Paslaugas ir negrąžinti už jas sumokėto mokesčio (Mokamų paslaugų atveju), kai:

    1. Pacientas pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų Pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus Paciento gyvybei;

    2. Pacientas pažeidžia Taisyklių 5.6 ir 5.7 punktuose numatytas pareigas.

   3. Apriboti Pacientams teikiamas Paslaugas dėl paskelbtos epidemijos ar kitų ekstremalių situacijų, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, apie tai viešai paskelbdama.

  2. Įstaiga privalo:

   1. Užtikrinti kokybišką Paslaugų teikimą;

   2. Teikti Paslaugas tik turint tinkamą Paciento ar Paciento atstovo sutikimą;

   3. Užtikrinti skubiosios ir būtinosios medicinos pagalbos teikimą;

   4. Užtikrinti lygias Pacientų teises į teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas;

   5. Teikti tik tas Paslaugas, kurios nustatytos Įstaigai išduotoje įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje;

   6. Užtikrinti, kad būtų naudojamos tik tokios sveikatos technologijos, gaminiai ir priemonės, kurios yra aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje;

   7. Užtikrinti, kad būtų tinkamai pildoma ir saugojama asmens sveikatos istorijos statistinė kortelė ir kita teisės aktais patvirtinta medicininė dokumentacija;

   8. Saugoti visą informaciją apie Paciento buvimą Įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes, taip pat visą kitą asmeninio pobūdžio informaciją apie Pacientą ir laikyti ją konfidencialia, išskyrus atvejus, kai Įstaiga Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalo pateikti šią informaciją apie Pacientą tretiems asmenims;

   9. Užtikrinti Pacientų asmens duomenų apsaugą;

   10. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau - ESPBI IS) veiklą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartį dėl naudojimosi ESPBI IS ir ESPBI IS pildyti elektroninius dokumentus bei teikti jų duomenis į ESPBI IS;

   11. Supažindinti Pacientus (Pacientų atstovus) su šiomis Taisyklėmis, informuoti juos apie Įstaigos darbo tvarką, teikiamas Paslaugas, atliekamus tyrimus, procedūras bei suteikti informaciją kitais klausimais, susijusiais su Paciento sveikata, Įstaigos kompetencijos ribose;

   12. Vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose asmens sveikatos priežiūros įstaigoms įtvirtintas pareigas.

  3. Darbuotojai, aptarnaudami Pacientus, vadovaujasi Slaugytojo profesinės etikos kodekso bei kitų nacionalinių ir tarptautinių elgesio kodeksų bei standartų.

  4. Darbuotojai turi teisę nukrypti nuo šių Taisyklių, jeigu konkrečiu atveju formalus šių Taisyklių laikymasis prieštarautų Paciento interesams. Bet koks nukrypimas nuo šių Taisyklių turi būti pažymėtas Paciento medicininiuose dokumentuose.

  5. Pacientas (Paciento atstovas) turi teisę:

   1. Į kokybišką sveikatos priežiūrą:

    1. Kiekvienam Pacientui teikiama kokybiška sveikatos priežiūra. Pacientų teisės nevaržomos dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių;

    2. Paciento sąlygos ir Darbuotojų elgesys su juo neturi žeminti Paciento garbės ir orumo;

    3. Be Paciento (Paciento atstovo) rašytinio sutikimo negalima Paciento įtraukti į mokymo procesą, mokslinius ar medicinos bandymus. Nepilnamečio paciento atveju - tokį sutikimą privalo parašyti vienas iš tėvų ar įstatyminis atstovas ir rajono, miesto vaikų teisių apsaugos tarnyba.

   2. Į sveikatos priežiūros prieinamumą:

    1. Įstaiga sudaro pacientams sąlygas, užtikrinančias ekonominį, komunikacinį ir organizacinį sveikatos priežiūros paslaugų ir medicinos mokslų principų bei medicinos etikos reikalavimų prieinamumą (atitiktį) Paciento reikmėms;

    2. Būtinoji medicinos pagalba Pacientui teikiama neatidėliotinai, pagal Įsakyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą būtinosios medicinos pagalbos mastą ir teikimo tvarką.

   3. Teisę pasirinkti gydytoją, slaugos specialistą ir sveikatos priežiūros įstaigą:

    1. Pacientas turi teisę pasirinkti medicinos darbuotoją ir sveikatos priežiūros įstaigą. Ši teisė gali būti ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, arba jei šios teisės nėra įmanoma įgyvendinti dėl nenumatytų priežasčių (Darbuotojo ligos, perkėlimo dirbti į kitą apylinkę ir kitų aplinkybių).

   4. Į informaciją:

    1. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie Įstaigoje teikiamas Paslaugas ir galimybes pasinaudoti jomis arba apie alternatyvius jo susirgimo gydymo būdus;

    2. Pacientas informuojamas apie jam Paslaugas teikiantį Darbuotoją, nurodant jo vardą, pavardę, pareigas ir kvalifikaciją;

    3. Pacientas informuojamas apie Įstaigos Taisykles;

    4. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, prognozę, atliekamus tyrimus ir jų rezultatus, gydymo metodus, numatomas atlikti medicinines manipuliacijas, gydymo alternatyvas, rizikos laipsnį, galimas komplikacijas bei laukiamus rezultatus, kas gali turėti įtakos Paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo ar tyrimo, o taip pat apie pasekmes jų atsisakius, Darbuotojų kompetencijos ribose;

    5. Informacija Pacientui turi būti pateikiama jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus;

    6. Pacientas turi teisę susipažinti su savo sveikatos istorijos duomenimis ir kitais medicinos dokumentais, išskyrus tuos atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti Paciento sveikatai, ar net kelti pavojų jo gyvybei. Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus sprendžia Įstaigos direktorius, apie tai įrašant asmens sveikatos istorijoje;

    7. Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą;

    8. Jeigu yra nesutarimų tarp Nepilnamečio paciento ir jo tėvų ar globėjų, Darbuotojas, teikdamas informaciją, turi vadovautis Nepilnamečio paciento interesais;

    9. Informacija Pacientui neteikiama prieš jo valią, tačiau toks pageidavimas turi būti aiškiai išreikštas ir apie tai įrašyta asmens sveikatos istorijoje;

    10. Pacientui įstatymų numatytais atvejais išduodami reikiami dokumentai dėl jo tyrimų ir gydymosi Įstaigoje.

   5. Atsisakyti gydymo:

    1. Pacientui negali būti teikiama jokia Paslauga prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip. Jeigu yra galimybė, Pacientui siūlomas kitas gydymas ar kitos sveikatos priežiūros paslaugos. Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis;

    2. Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama Nepilnamečiam pacientui nuo 16 metų, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, ir Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nurodytų asmenų nėra arba jie atsisakė būti atstovais, arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų informacija pagrįstą sutikimą laiku, sprendimą dėl Pacientui teiktinų Paslaugų ir jų masto, alternatyvos pasirinkimo priima Darbuotojas, išimtinai vadovaudamasis Paciento interesais;

    3. Dėl Nepilnamečio paciento iki 16 metų, kurio tėvai vengia atlikti atstovo pagal įstatymą funkcijas ir kuriam nėra nustatyta laikinoji globa ar rūpyba, kai Nepilnamečio paciento tėvai (įtėviai) tarpusavyje nesutaria dėl Paslaugų teikimo masto, sprendimus dėl tokių Paslaugų masto, alternatyvos pasirinkimo priima Darbuotojas, išimtinai vadovaudamasis Paciento interesais;

    4. Būtinoji medicinos pagalba, kai Pacientas yra be sąmonės ar dėl kitos priežasties negalima sužinoti jo valios, o Paciento gyvybei ar sveikatai gresia pavojus, teikiama ir nesant Paciento sutikimo. Tokia pagalba teikiama ir nesant Paciento atstovo sutikimo, jei jo negalima gauti laiku arba Paciento atstovas atsisako duoti sutikimą, o Darbuotojo nuomone, medicinos pagalbos suteikimas atitinka Paciento interesus;

    5. Paciento, sergančio ir psichikos liga, gydymo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

   6. Skųstis:

    1. Nepatenkintas Įstaigoje teikiama sveikatos priežiūra Pacientas turi teisę kreiptis į Įstaigą dėl pažeistų teisių, netinkamo gydymo, konfliktų su Darbuotojais ar kitų priežasčių;

    2. Pacientas turi teisę apskųsti Įstaigos veiklą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms kontroliuojančioms institucijoms, teismui.

   7. Į privataus gyvenimo neliečiamumą:

    1. Pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie sveikatos istorijoje rašomus Pacientų gyvenimo faktus gali būti renkama tik esant raštiškam Pacientų sutikimui ir tik tuo atveju, jei tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti, išskyrus jei tokią informaciją yra būtina rinkti ir perduoti valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais;

    2. Visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, asmeninio pobūdžio informacija yra konfidenciali net ir po Paciento mirties. Konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktai.

    3. Konfidenciali informacija kitiems asmenims gali būti suteikta tik turint raštišką Paciento sutikimą, arba jei tai numato Lietuvos Respublikos teisės aktai;

    4. Informacija apie Paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama Paciento atstovui, Paciento sutuoktiniui (sugyventiniui), Paciento tėvams (įtėviams) ir Paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu;

    5. Sutikimas nėra būtinas, jei informacija teikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant Pacientus, atliekantiems Pacientų sveikatos ekspertizę, taip pat institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos teisės aktai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą.

   8. Į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant Paslaugas, atlyginimą.

   9. Kreiptis į Įstaigą raštu, el. paštu, telefonu, nurodytais Taisyklių 3.1 punkte, visais iškilusiais ginčytinais klausimais;

   10. Kitas teises, kurias Pacientams garantuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  6. Pacientas (Paciento atstovas) privalo:

   1. Pasirašytinai (raštu arba elektroniniu parašu) susipažinti su jam pateiktomis Įstaigos Taisyklėmis, kitais Įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;

   2. Rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Darbuotojais;

   3. Suteikti Darbuotojams informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus Pacientui ar Paciento atstovui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti Paslaugas;

   4. Pateikti teisingus Paciento identifikacinius duomenis;

   5. Gavęs informaciją apie jam skiriamas Paslaugas, Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių Paslaugų suteikimo patvirtinti raštu arba elektroniniu parašu;

   6. Vykdyti Darbuotojų paskyrimus ir rekomendacijas arba atsisakyti paskirtų Paslaugų. Pacientas privalo informuoti Darbuotojus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;

   7. Laiku sumokėti už Mokamas paslaugas pagal tuo metu Įstaigoje galiojančius įkainius;

   8. Be nustatyta tvarka gauto leidimo nefilmuoti, nefotografuoti patalpų ir Darbuotojų, Pacientų ar kitaip pažeisti jų privatumo;

   9. Įstaigoje nevartoti alkoholio, narkotikų, toksinių ar psichotropinių medžiagų;

   10. Nereikalauti privilegijų dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu;

   11. Atvykti į Įstaigos padalinį registracijos metu nurodytu laiku arba ambulatorinių slaugos paslaugų namuose atveju - priimti Darbuotojus registracijos metu nurodytu laiku;

   12. Laikytis asmens higienos reikalavimų;

   13. Pagarbiai ir deramai elgtis su visais Darbuotojais ir kitais Pacientais;

   14. Tausoti bendrojo naudojimo Įstaigos turtą;

   15. Informuoti Įstaigą ne vėliau kaip per 10 d. d. apie sprendimą atsisakyti Paslaugų teikimo;

   16. Nusprendus atšaukti Paslaugų teikimą, Informuoti Įstaigą apie tai likus ne mažiau nei 24 val. iki jų teikimo laiko;

   17. Už savo veiksmais Įstaigai ar jos Darbuotojams padarytą žalą atsakyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

   18. Nepiktnaudžiauti šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų suteiktomis teisėmis;

   19. Apie bet kokius pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos Paslaugų teikimui, nedelsiant informuoti Įstaigą Taisyklių 3.1 punkte nurodytais kontaktais;

   20. Vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pacientams ar Pacientų atstovams įtvirtintas pareigas.

  7. Teikiant ir gaunant informaciją, teikiant ir gaunant Paslaugas ar bendraujant tarpusavyje, Darbuotojams ir Pacientams bei juos lydintiems asmenims draudžiama:

   1. vartoti alkoholį, narkotines ar toksines medžiagas;

   2. naudoti nenorminę kalbą;

   3. kreiptis į pašnekovą familiariai ar įžeidžiančiai;

   4. grasinti;

   5. šaukti;

   6. naudoti bet kokius asmenis diskriminuojančius argumentus ar palyginimus, kitaip užgaulioti, šmeižti ar įžeidinėti;

   7. naudoti bet kokios formos smurtą ar priekabiauti;

   8. leisti kitiems asmenims (šeimos nariams, draugams, kitiems paslaugas teikiantiems specialistams ar kitiems asmenims), dalyvaujantiems teikiant Paslaugas, imtis Taisyklių 5.7.1 - 5.7.7 punktuose nurodytų veiksmų;

   9. nesilaikyti higienos reikalavimų.

  8. Šių Taisyklių 5.6 ir 5.7 punktuose esančių reikalavimų pažeidimas iš Paciento ar jį lydinčio asmens pusės yra pagrindas Įstaigai sustabdyti Paslaugų teikimą ar atsisakyti teikti Pacientui bet kokias Paslaugas, jeigu tai negresia Paciento gyvybei ar sveikatai.

  9. Prieš pasinaudodama teise sustabdyti ar atsisakyti Pacientui teikti Paslaugas, Įstaiga privalo įspėti Pacientą ar jį lydintį asmenį apie jo pareigą laikytis šių Taisyklių 5.6 ir 5.7 punktuose nustatytų draudimų ir informuoti Įstaigos Pacientą ar jį lydintį asmenį apie tai, kad dar kartą pažeidus šių Taisyklių reikalavimus, Įstaiga sustabdys arba atsisakys suteikti Paslaugas arba nutrauks pradėtų teikti Paslaugų teikimą. Apie tokį įspėjimą Įstaiga privalo pasirašytinai apie tai įrašyti Paciento medicininiuose dokumentuose.

  10. Šių Taisyklių 5.8 ir 5.9 punktuose nustatytais pagrindais ir tvarka Paslaugos teikimo nutraukimas ar atsisakymas teikti Paslaugas yra pagrįstas Paciento ar jį lydinčio asmens šių Taisyklių pažeidimu, dėl kurių Įstaiga negali teikti ar suteikti Paslaugų Pacientui. Todėl Paciento ar jį lydinčio asmens už Pacientą sumokėti pinigai už suteiktas Paslaugas Pacientui nėra grąžinami.

  11. Jeigu šių Taisyklių 5.7 punkte nurodytų reikalavimų nesilaiko Darbuotojai, Pacientas ar jį lydintis asmuo turi teisę gauti kito Įstaigos Darbuotojo aptarnavimą.

 6. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

  1. Pacientų bei Pacientų atstovų asmens duomenų tvarkymą Įstaigoje nustato Įstaigos privatumo politika, su kuria galima susipažinti Puslapyje.

 7. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

  1. Pacientas Įstaigai, jeigu, jo manymu, buvo pažeistos jo teisės, ne vėliau kaip per vienus metus nuo dienos, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per 3 metus nuo teisių pažeidimo dienos, turi teisę pateikti skundą, išskyrus atvejus, kai dėl jo teisių pažeidimo padaryta žala. Norėdamas gauti žalos atlyginimą, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 3 metus nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie žalą, Vyriausybės patvirtintame Turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo tvarkos apraše nustatyta tvarka Pacientas turi kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, veikiančią prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

  2. Skundai gali būti pateikiami tiesiogiai (atvykus į Įstaigą), per atstumą (registruotu paštu, per kurjerį, siunčiami elektroniniu paštu, kitomis elektroninio ryšio priemonėmis, užtikrinančiomis galimybę nustatyti skundą teikiančio asmens tapatybę). Skunde turi būti nurodytos Paciento teisės, kurias, jo manymu, Įstaiga pažeidė, tai pagrindžiančios aplinkybės ir Paciento reikalavimai pašalinti jo teisių pažeidimą. Prie skundo turi būti pridedami dokumentai (jeigu Pacientas juos turi), patvirtinantys skunde nurodytas aplinkybes ir pagrindžiantys skunde nurodytus reikalavimus. Jeigu skundą pateikia Paciento atstovas, prie jo taip pat pridedamas atstovavimą liudijantis dokumentas.

  3. Jeigu kartu su skundu pateikti ne visi, netinkamai įforminti dokumentai, kurie turi būti teikiami su skundu, ir (ar) juose ir (arba) skunde pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija, Įstaiga ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo Įstaigoje dienos skundą pateikusiam asmeniui nurodo nustatytus trūkumus ir informuoja, kad per 30 dienų nuo skundą pateikusio asmens informavimo apie nustatytus trūkumus dienos nepašalinus trūkumų skundas nebus nagrinėjamas ir kad tokiu atveju Pacientas turi teisę skundą Įstaigai pateikti iš naujo.

  4. Skundai nenagrinėjami ir grąžinami juos pateikusiam asmeniui nurodant grąžinimo priežastis šiais atvejais:

   1. Kartu su skundu pateikti ne visi, netinkamai įforminti dokumentai, kurie turi būti teikiami su skundu, ir (ar) juose ir (arba) skunde pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija ir skundą pateikęs asmuo per nurodytą terminą neįvykdė reikalavimo ištaisyti trūkumus;

   2. Skundas parašytas neįskaitomai.

  5. Pacientas su skundu dėl jo pažeistų teisių, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu ir kokybe, gynimo turi teisę kreiptis į VASPVT, dėl jo pažeistų teisių, susijusių su privalomojo sveikatos draudimo klausimais, gynimo – į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Dėl jo pažeistų teisių, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktimi bioetikos reikalavimams, gynimo – į Lietuvos bioetikos komitetą. Į nurodytas institucijas Pacientas turi teisę kreiptis, tik jeigu nesutinka su Įstaigos, kurioje, jo manymu, jo teisės buvo pažeistos, sprendimu, priimtu išnagrinėjus jo skundą, arba jeigu jo skundas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje nepriimamas nagrinėti.

  6. Įstaiga, gavusi Paciento skundą, jį išnagrinėja ir raštu praneša Pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

  7. Įstaigoje periodiškai vykdomos Pacientų apklausos, savo nuomonę Pacientas taip pat gali pareikšti telefonu arba el. paštu, nurodytais šių Taisyklių 3.3 punkte.

  8. Skundai, pareiškimai ar kiti pastebėjimai gauti be pareiškėjo asmens duomenų tiriami priklausomai nuo išdėstytų faktų reikšmingumo. Sprendimą tirti ar ne priima Įstaigos atsakingas asmuo. Atsakymai į tokius skundus (atsižvelgiant į aplinkybes) gali būti niekam neteikiami.

 8. LIGOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

  1. Asmenys, teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka turintys teisę gauti rašytinę informaciją apie Pacientą (medicinos dokumentų kopijas), pateikia raštišką prašymą (pasirašytą raštu arba elektroniniu parašu) ir atitinkamą – raštišką Paciento sutikimą (pasirašytą raštu arba elektroniniu parašu) Įstaigai. Prašyme turi būti nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis, mastas ir jos panaudojimo tikslas.

  2. Pacientas, Įstaigai teikiantis prašymą dėl rašytinės informacijos suteikimo (nuorašų gavimo), privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį  ir atstovavimą liudijantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per kurjerį, prie jo turi būti pridėta notaro patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

  3. Medicinos dokumentai yra Įstaigos dokumentai ir yra saugomi Įstaigoje ar jos archyve.

  4. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti susipažinimui jo medicinos dokumentai (minėti dokumentai privalomai saugomi Įstaigoje). Medicinos dokumentų pateikimas (susipažinimui) Pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų Paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti Pacientui medicinos dokumentų priima Įstaigos direktorius. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.

  5. Pacientas su savo medicinos dokumentais bet kuriuo metu nemokamai gali susipažinti prisijungęs prie ESPBI IS.

  6.  Pacientui pageidaujant, pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, jo lėšomis Įstaiga per 10 darbo dienų parengia ir išduoda Įstaigos patvirtintas Paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoda diagnozės ir gydymo aprašymus.

  7. Be Paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija teikiama:

   1. Sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose yra ar buvo gydomas, slaugomas Pacientas,  atliekama jo sveikatos ekspertizė ar Pacientas užsiregistruoja sveikatos priežiūros paslaugoms gauti;

   2. Institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;

   3. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijoms jų funkcijoms vykdyti;

   4. Teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.

  8. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir Paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus. Tokią informaciją, kreipiantis raštu, suteikia Įstaigos direktorius.

  9. Medicininių dokumentų kopijos (ar nuorašai), reikalingi siunčiant Pacientą konsultacijai bei esant tam tikroms medicininėms indikacijoms, gydymui į kitas gydymo įstaigas, į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą yra nemokami.

  10. Tuo atveju, kai Įstaiga neturi prašomos rašytinės informacijos (neturi medicinos dokumentų apie Pacientą ir jam suteiktas Paslaugas), ji apie tai informuoja pareiškėją raštu per 5 darbo dienas ir grąžina asmeniui įmoką už paslaugą.

 9. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

  1. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, pareiginių instrukcijų reikalavimų ir procedūrų atlikimo taisyklių, kitų Įstaigos direktoriaus įsakymų.

  2. Įstaigos teritorijoje esantiems asmenims privaloma vadovautis informacinių, draudžiamųjų ir kitų ženklų reikalavimais.

  3. Pacientai ir lankytojai privalo:

  4. Atvykę į Įstaigą, viršutinius lauko drabužius nusirengti ir palikti drabužinėje ar tam skirtoje lauko drabužių vietoje/spintelėje;

   1. Vykdyti Darbuotojų nurodymus saugios elgsenos, aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos klausimais;

   2. Pastebėjus nenormalų palatoje esančios įrangos darbą (padidėja triukšmas, vibracija, pakyla temperatūra, atsiranda specifinis kvapas ir kt.) ar kitus veiksnius, keliančius pavojų sveikatai ar gyvybei, nedelsiant pranešti apie tai Darbuotojams;

   3. Vengti veiksmų, galinčių kelti pavojų jo ir kitų supančių asmenų sveikatai ar gyvybei;

   4. Imtis visų atsargumo priemonių judėdami paviršiais, kurie buvo neseniai valyti drėgnuoju būdu arba kai ant jų yra išsiliejusių skysčių ar pabirusių medžiagų.

  5. Įstaigos patalpose ir teritorijoje draudžiama:

   1. Laikyti ir vartoti alkoholinius gėrimus bei tabako gaminius (rūkyti);

   2. Laikyti ir vartoti narkotines ir psichotropines bei kitas psichiką veikiančias medžiagas;

   3. Turėti su savimi šaunamąjį arba šaltąjį ginklą;

   4. Įsivesti (įsinešti) naminius gyvūnus;

   5. Savavališkai įeiti ar lankytis Įstaigos tarnybinėse patalpose;

   6. Trikdyti viešąją rimtį ir tvarką;

   7. Naudotis vizualiai techniškai netvarkingais asmeniniais elektrotechniniais įrenginiais (atviros dalys, turinčios elektros įtampą, pažeista maitinimo virvėlaidžio izoliacija, jungiklis ar kištukas). Neleistina savarankiškai šalinti jokių įrenginių gedimų;

   8. Drėgnomis rankomis draudžiama liesti įjungtą elektrotechninį įrenginį ir jo dalis, valyti juos drėgna pašluoste;

   9. Liestis tuo pačiu metu kūno dalimis prie elektrotechninio įrenginio ir įžemintų dalių (centrinio šildymo radiatorių, vamzdžių ir pan.), atidarinėti elektros skydelius;

   10. Savavališkai keisti įrenginių ir baldų (išskyrus Pacientams ir lankytojams skirtu kėdžių) padėties.

  6. Už darbų saugą Įstaigoje atsakingas darbų saugos specialistas arba kitas Įstaigos direktoriaus paskirtas fizinis arba juridinis asmuo.

 10. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

  1. Jei Pacientas pageidauja, prieš atliekant tyrimus, kurių metu Pacientas būna nesąmoningas, arba teikiant Paslaugas Paciento namuose, Paciento turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai, pinigai ir kitos vertybės gali būti registruojami ir saugomi tokia tvarka:

   1. Sudaromas turimų vertybių sąrašas dviem egzemplioriais;

   2. Po kiekvienu egzemplioriumi pasirašo Darbuotojas ir Pacientas;

   3. Vieną sąrašo egzempliorių pasiima Pacientas, kitas įdedamas į specialų voką;

   4. Paslaugų teikimo Įstaigoje atveju - į voką sudedamos išvardintos vertybės, vokas užklijuojamas, užantspauduojamas ir įdedamos į Įstaigoje esantį seifą ar kitą rakinamą saugyklą. Po Paslaugų teikimo, Pacientui grąžinamas vokas, kurį Pacientas atplėšia Darbuotojo akivaizdoje, sutikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo tame sąraše, kad vertybes atgavo;

   5. Paslaugų teikimo Paciento namuose atveju - į voką sudedamos išvardintos vertybės, vokas užklijuojamas, užantspauduojamas ir įdedamos į Paciento pasirinktą saugojimo vietą jo namuose;

   6. Paciento pasirašytas sąrašas įklijuojamas į jo ligos istoriją ir saugomas joje.

  2. Už brangius daiktus bei pinigus, kurie nėra įtraukti į turimų vertybių sąrašą (aukščiau nustatyta tvarka), t. y. paliktus kabinete, palatoje, kitoje gydymo Įstaigos vietoje, arba Paciento namuose, Įstaiga neatsako.

  3. Kilus ginčui dėl vertybių saugojimo bei grąžinimo, Pacientas / Paciento atstovas nedelsiant privalo kreiptis į Įstaigos vadovybę šių Taisyklių 3.3 punkte nurodytais kontaktais.

 11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo Įstaigos direktoriaus įsakymu dienos.

  2. Šios Taisyklės gali būti keičiamos ar naikinamos Įstaigos direktoriaus įsakymu.

  3. Darbuotojai ir Pacientai / Paciento atstovai su šiomis Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.

  4. Darbuotojų pareigų, numatytų šiose Taisyklėse, nevykdymas ar netinkamas vykdymas gali būti laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu.

  5. Darbuotojai už Pacientams ar Įstaigai padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

  6. Atsižvelgiant į Įstaigos Paslaugų pobūdį, Pacientų lankymas, išrašymas ir perkėlimas į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas nevykdomas.

  7. Šios Taisyklės taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

bottom of page